За клиниката

Клиниката по неврохирургия на болница "Пирогов" е основана през 1962 година. До днес тя остава сред водещите неврохирургични структури в България. Клиниката по неврохирургия разполага със 77 легла разпределени в 8 отделения, покриващи целия спектър от неврохирургична потология.Клиниката по неврохирургия на университетска болница „Н. И. Пирогов” е уникално по своята организация, структура и режим на работа, високотехнологично, водещо за страната лечебно звено. Клиниката оказва денонощно, в спешен и планов порядък, амбулаторно и в болнична обстановка, компетентна , висококвалифицирана неврохирургична помощ и грижи при пострадали и болни от всички възрастови групи.

Към 2013г., клиниката по неврохирургия разполага със 77 стационарни легла, в това число и 10 реанимационни.

Тук функционира и единственото  в  страната  отделение  за  спешна неврохирургична помощ  в детската възраст.

За 2012 в Клиниката по неврохирургия са потърсили помощ над 28 000 души.

На лечение са останали повече от 3300 души.

Клиника по неврохирургия разполага с мултидисциплинарен екип специалисти с голям практически опит, квалификация и компетентност за лечение на широк спектър заболявания засягащи нервната ситема, а в по-общ план – главата като цяло: неврохирурзи, невролози, лицево–челюстни хирурзи, специалисти по анестезиология и интензивно лечение, интернист, физиотерапевт и рехабилитатор. Мащабите на болницата и широкия кръг от лекувани заболявания създава възможност за  бързо включване в лечебния процес, на лекари от други специалности (коремна и гръдна хирургия, ортопедия, травматология и др.) когато това е необходимо.

Клиника по неврохирургия осигурява лечението на пълния спектър от спешни и планови заболявания на нервната система, което включва:


Клиниката е оборудвана със съвременна и високотехнологична апаратура, която ежедневно се ползват за лечението на заболявания от всички области на съвременната неврохирургия при максимална сигурност на пациента и при възможно най-нисък риск от компликации. Апаратурата включва: оперативни микроскопи, оперативен микроскоп с модул за флуоресценция, интраоперативен ултразвук, ендоскопска апаратура, ултразвуков аспиратор, специализирани микрохирургични инструментариуми, сетове за гръбначна хирургия, мобилен рентгенов апарат – С-рамо, технически средства за онагледяване и контрол на учебния процес, съвремменни битови условия за лежащо болните.


Не по-малко важна за пълноценното  лечението на толкова широк спектър от неврохирургини заболявания е организационната структура на Клиниката по неврохирургия на УМБАЛСМ „Н.И. Пирогов” , която е следната:

 

Осигуряването на пълноценна неврохирургична помощ би било невъзможно без развиването на активна научна дейност. Научната продукция на клиниката – дисертации, монографии, съавторство в ръководства, учебници и книги, разработване на теми по програмите на Здравното, МОМН и други министерства, публикации в списания и сборници, съобщения на научни форуми в страната и чужбина, наброяващи от 1962 година до наши дни над хиляда заглавия, създадени са четири изобретения и 10 рационализации. През последните години бяха осъществени три мащабни научни проекта с международно участие, финансирани от МОМН, предимно в областта на невроонкологията и туморното банкиране.

Наред с ежедневното натоварване в цялото разнообразие от планова и спешна неврохирургична патология, Клиниката е с водеща за страната роля при въвеждането и използването на следните диагностично – лечебни дейности:

Имунофлуоресцентни методи за интраоперативно локализиране на инфилтративните мозъчни тумори – за първи път в България.

 

 

Предстоящи събития
Акценти
© 2012 УМБАЛСМ "Н. И. Пирогов"