Пирогов

Университетска Многопрофилната Болница за Активно Лечение и Спешна Медицина (УМБАЛСМ) "Николай Иванович Пирогов" е едно от най-големите болнични заведения в България и водещо в областта на спешната и бедствената медицина. В клиниките и отделенията на болницата се оказва денонощно спешна и неотложна амбулаторна, стационарна, консултативна и методична помощ при спешни заболявания, травми и отравяния на населението на столицата София, София-окръг и 5 съседни региона /Видин, Монтана, Перник, Кюстендил и Благоевград/.Университетска Многопрофилна Болница за Активно Лечение и Спешна Медицина (УМБАЛСМ) “Н.И.Пирогов” ЕАД е правоприемник на Национален Институт по Спешна Медицина (НИСМ) “Н.И.Пирогов” .

Болнични легла: 795
Клиники и самостоятелни отделения: 33
Параклинични звена: 15
Административно-стопански служби:   6

Кадри

лекари ординатори - 361,
с научна степен – 150
медицински специалисти – 1 025,
други - 882
Лекари със специалност: (една и повече) - 90 %
Хабилитирани лица:
• Доктори по медицина - 45
• Доктори на медицинските науки - 7
 

Дейност

Средно годишно преминали пациенти:

Предстоящи събития
Акценти
© 2012 УМБАЛСМ "Н. И. Пирогов"